MỘT SỐ HÌNH ẢNH BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 29 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chiều ngày 11/12, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm và việc thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.