Kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam

Skip Navigation Linksky-yeu-hoi-thao

Kỷ yếu hội thảo

Nhớ lại phiên chất vấn đầu tiên tại quốc hội cách đây 69 năm

09/12/2015

Chất vấn là một hình thức giám sát trực tiếp của Quốc hội và đại biểu Quốc hội đối với các cơ quan và cá nhân phụ trách các bộ máy công quyền nhằm bảo đảm việc thực thi luật pháp và bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của người dân-cử tri. Hiện tại, việc tổ chức các phiên chất vấn trực tiếp có truyền hình đang thu hút sự chú ý của cử tri và cũng là vấn đề mà Quốc hội quan tâm để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc thực thi chức năng quan trọng này.

Ngoại giao nghị viện góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước

09/12/2015

Gần 70 năm qua, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ tích cực cho ngoại giao Nhà nước và bổ sung cho ngoại giao nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực thi hiệu quả chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc Đổi mới toàn diện và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội

09/12/2015

Chức năng giám sát của Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và trong việc khẳng định vị thế, vai trò của Quốc hội. Hiến pháp năm 2013 đã tạo một bước tiến mới trong việc phân công rõ ràng hơn nhiệm vụ của Quốc hội và Chính phủ, là cơ sở quan trọng cho lập pháp kiểm soát quyền lực của hành pháp.

Tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, đảm bảo đại biểu Quốc hội gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri

09/12/2015

Tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, đảm bảo đại biểu Quốc hội gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri là một trong những nhân tố quyết định chất lượng hoạt động của đại biểu, của Quốc hội. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tạo niềm tin, sự gắn bó của cử tri với đại biểu.

Tổ chức và hoạt động của ủy ban thường vụ Quốc hội theo các quy định của hiến pháp 2013 đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới

09/12/2015

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay). Để thực hiện quyền của người dân trong một nước độc lập, ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trên quy mô toàn quốc bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội khóa I (tức Nghị viện Nhân dân). Từ đó đến nay đã qua 13 khóa, bằng 70 năm, với không biết bao nhiêu biến đổi, thăng trầm của đất nước, biết bao nhiêu xương máu các thế hệ người Việt Nam đã đổ xuống để có được nền độc lập hôm nay.