60 năm nhà nước của dân, do dân, vì dân – Những thành tựu lập pháp

08/12/2013

Kể từ thời khắc lịch sử ấy, ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được truyền đến triệu triệu con tim của đồng bào đất Việt, khẳng định từ đây chính quyền về tay nhân dân, từ đây nhân dân ta là người chủ đất nước và long trọng tuyên bố với thế giới sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên ở cõi á đông. Đã 60 năm qua, lịnh sử quật cường của dân tộc khắc ghi vào thế kỷ 20 biết bao chiến công huy hoàng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong giai đoạn lịch sử hào hùng, hoạt động lập pháp của chính quyền nhân dân được khai sinh, lớn mạnh và đóng góp những thành tựu to lớn trong sự trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam – Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Tiến trình cải cách lập pháp

08/12/2013

Cải cách lập pháp là cách đề cập tới tiến trình đổi mới toàn diện, sâu sắc, liên tục trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đồng thời xác định đúng vị trí, vai trò của tiến trình này trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong những năm qua, chúng ta đã tiến hành cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Đối với cơ quan lập pháp đã có bước đổi mới, khẳng định vai trò của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân trong đời sống chính trị của đất nước. Tuy nhiên, những kết quả khiêm tốn trong cải cách hành chính, cải cách tư pháp đang đặt ra cho cơ quan lập pháp nhiệm vụ cải cách mạnh mẽ hơn nữa. Cải cách lập pháp phải là sự khởi đầu, song hành và thúc đẩy cải cách hành chính và tư pháp.

Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội - Quá trình hình thành và phát triển

08/12/2013

Để có được uy tín trong lòng nhân dân, cử tri, QH đã có những bước đổi mới, chuyển mình trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ do Hiến pháp, luật tổ chức QH quy định. Đó là cả một thời gian dài trăn trở của các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như của các cơ quan của QH, các vị đại biểu QH. Trong những thành tựu mà QH đạt được trong thời gian qua, có sự đóng góp của quá trình chuyển mình, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐDT và các Uỷ ban của QH trong đó có Uỷ ban về các vấn đề xã hội. Điều 4 Luật tổ chức QH ghi rõ: Hiệu quả hoạt động của QH được bảo đảm bằng kỳ họp QH, hoạt động của UBTVQH, hoạt động của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của QH, Đoàn đại biểu QH và các đại biểu QH.

Vài nét về tổ chức và hoạt động của UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

08/12/2013

Tại Quốc hội Khoá III (1964-1971), cùng với hai Ủy ban đã được hình thành từ Khoá II, Quốc hội đã thành lập thêm hai Ủy ban là Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Văn hoá và Xã hội. Việc thành lập Ủy ban Văn hoá và Xã hội đã được Quốc hội Khoá III khẳng định tại Nghị quyết ngày 3.7.1964. Tại Khoá VI (1976-1981), Quốc hội tách Ủy ban Văn hoá và Xã hội thành Ủy ban Văn hoá và Giáo dục và Ủy ban Y tế và Xã hội.

Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Quá trình hình thành và phát triển

08/12/2013

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường từ khi được Quốc hội thành lập đến nay có thể chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu với tên gọi là Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật, là một Ủy ban thường trực của Quốc hội được thành lập lần đầu từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII (1981-1987), nhiệm kỳ Quóc hội khóa VIII (1987-1991). Giai đoạn thứ 2 với tên gọi là Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX đến nay.

Vị trí, vai trò, và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội

08/12/2013

Ngay từ kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa I, một hình thức tổ chức được hợp thành từ các đại biểu Quốc hội trong đơn vị địa phương khu hoặc liền khu được hình thành, để liên hệ với Chủ tịch đoàn kỳ họp và để trao đổi ý kiến về những vấn đề của kỳ họp, làm cho kỳ họp được tiến hành thuận lợi. Hình thức tổ chức đó là Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương, từ khi được thành lập,đã ngày càng phát huy tác dụng trong thực tế hoạt động và tiếp tục tồn tại trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, để giúp cho sự liên hệ giữa các đại biểu với ban thường trực Quốc hội (Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày nay), giữa các đại biểu trong một địa phương với cử tri, là đầu mối giúp cho đại biểu Quốc hội hầu hết là hoạt động kiêm nhiệm có điều kiện liên hệ, triển khai các hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Phát huy thành tựu 60 năm qua, tiếp tục xây dựng Nhà nước XHCN Việt Nam vững mạnh

08/12/2013

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một trong những trang hào hùng nhất, mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ đây, trên đất nước ta, chế độ phong kiến cũ kỹ, lỗi thời từng tồn tại hàng nghìn năm bị xóa bỏ vĩnh viễn; ách đô hộ thực dân tàn bạo, tồn tại gần 100 năm bị sụp đổ hoàn toàn. Cũng từ đây, dân tộc ta tự tin, ngẩng cao đầu bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử của mình - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tiếp tục nâng cao năng lực lập pháp của Quốc hội

08/12/2013

Hoạt động lập pháp của Quốc hội đang đứng trước những đòi hỏi khách quan và bức thiết, nhất là về đổi mới và hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ mọi trở ngại về cơ chế chính sách và thủ tục hành chính nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế với các hình thức sở hữu khác nhau.

Các tin đã đưa: